2% z vašich daní nám pomôžu pomáhať

Náš sociálny systém, ani verejné zdravotníctvo stále nie sú pripravené na špeciálne výzvy zriedkavých ochorení, medzi ktoré patrí i Epidermolysis bullosa (EB) – choroba motýlích krídel.

Vážení priaznivci občianskeho združenia, milí podporovatelia,
zákon č. 595/2003 Z. z. o daniach z príjmov vám umožňuje darovať 2 % z vašich daní z príjmov neziskovej organizácii, akou je aj naše OZ DebRA SR pôsobiacej na území celého Slovenska a podporujúceho ľudí s chorobou motýlích krídel a ich rodiny. Tento dar vás okrem chvíľky času na vyplnenie tlačiva  nič nestojí, nakoľko daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % (3%) pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech pacientov. Využite, prosím, možnosť rozhodnúť o vašich 2 percentách.

Ako členka Správnej rady DebRA SR by som chcela osloviť všetkých pravidelných, ale i nádejných nových prispievateľov vo veci poukázania sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej, resp. právnickej osoby za rok 2023. Len vy sami môžete rozhodnúť, kam vaše 2 percentá poputujú a zároveň tak máte jedinečnú možnosť usmerniť tok vašich daní.

DebRA SR je nezisková organizácia závislá na rôznych finančných daroch a príspevkoch od organizácií a firiem, ale i na 2% (3%). Tieto financie sú pre nás dôležité, pretože s nimi môžeme disponovať hneď po pripísaní na účet a vďaka tomu pružne reagovať na potreby našich pacientov.

Všetky potrebné informácie o fungovaní a akciách DebRA SR, rovnako aj informácie o čerpaní financií – finančnú a výročnú správu nájdete tu na webovej  stránke, na sieťach združenia, prípadne vaše otázky posielajte na mail debra.slovakia@gmail.com .

Čo je Epidermolysis bullosa (EB), ľudovo nazývaná choroba motýlích krídel, a čo všetko obnáša, nájdete tu na webe v sekcii  EB. Taktiež sa mnohé informácie dozviete z jednotlivých článkov a príspevkov.

Vami darované finančné prostriedky by sme využili na:

  • zabezpečenie potrebných ošetrovacích a obväzových materiálov
  • kúpu zdravotných pomôcok nehradených zdravotnou poisťovňou
  • skvalitnenie života pacientov s chorobou motýlích krídel
  • stretnutie pacientov a ich rodín na spoločnom pobyte

Údaje organizácie:

Obchodné meno (Názov):     DebRA SR
Sídlo:                                         SNP 55, 908 73 Veľké Leváre
Právna forma:                          Občianske združenie
IČO/SID:                                    42169895
IBAN číslo účtu: SK6311000000002629861333 / kód banky: 1100 (Tatra banka, a.s.)
debra.slovakia@gmail.com

ĎAKUJEME, ŽE NÁM POMÁHATE POMÁHAŤ.

 Predvyplnené tlačivo pre zamestnancov za rok 2023 si môžete stiahnuť TU:

01_VYHLaSENIE-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby_1705855361.pdf

Dôležité info:

Povinnosť podať daňové priznanie za rok 2023
Fyzická osoba podáva daňové priznanie k dani z príjmov vždy za kalendárny rok, a to v termíne do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí príslušného roka, a to na ktoromkoľvek daňovom úrade, alebo na pobočke daňového úradu, alebo na kontaktnom mieste daňového úradu.
Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2023 je fyzická osoba povinná podať v prípade, ak jej celkové zdaniteľné príjmy dosiahnuté v roku 2023 presiahnu sumu 2 461,41 eur (s výnimkou uvedenou v § 32 ods. 4 zákona o dani z príjmov), alebo ak vykazuje daňovú stratu.
Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňuje akýkoľvek dosiahnutý príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od dane z príjmov oslobodený. Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňuje aj príjem dosiahnutý zo zdrojov v zahraničí, ak sa jedná o daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou (t. j. rezidenta SR).
Do sumy celkových zdaniteľných príjmov pre účely posúdenia povinnosti podať daňové priznanie ( 2 461,41 eur) sa nezahŕňajú príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43, ak
• vybratím tejto dane je splnená daňová povinnosť, alebo
• daňovník neuplatní postup podľa § 43 ods. 7 (ak sa daňovník rozhodne, že daň vyberanú zrážkou podľa § 43 nebude považovať za preddavok na daň)

Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2023 je fyzická osoba povinná podať v lehote do 2. apríla 2024 (nakoľko 31.3.2024 je nedeľa a 1.4.2024 je deň pracovaného pokoja).
V tejto lehote je daňovník povinný daň z príjmov aj zaplatiť.

Kedy fyzickej osobe nevznikne povinnosť podať daňové priznanie za rok 2023:
Daňovník fyzická osoba nemá povinnosť podať daňové priznanie:
• ak jeho celkové zdaniteľné príjmy dosiahnuté v roku 2023 nepresiahli sumu 2 461,41 eura s výnimkou daňovníka, ktorý vykázal daňovú stratu, alebo
• ak dosiahol za zdaňovacie obdobie roku 2023 len príjmy zo závislej činnosti podľa § 5 zákona o dani z príjmov, ktorých výška presiahla sumu 2 461,41 eura a nie je povinný podať daňové priznanie podľa § 32 ods. 2 zákona o dani z príjmov, alebo
• ak má len príjmy, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43 a neuplatní postup podľa § 43 ods. 7 zákona (ak sa rozhodne, že daň vyberanú zrážkou podľa § 43 nebude považovať za preddavok).

Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňuje akýkoľvek dosiahnutý príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od dane z príjmov oslobodený. Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňuje aj príjem dosiahnutý zo zdrojov v zahraničí, ak sa jedná o daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou (t.j. rezidenta SR).

Zdroj: https://podpora.financnasprava.sk/579542-Povinnos%C5%A5-poda%C5%A5-da%C5%88ov%C3%A9-priznanie-za-rok-2023-?r=1

Text: Martina Studeníková
Foto: členovia DebRA SR