I. Celoslovenská konferencia pacientskych organizácií Piešťany 25. - 26.3.2011

Uskutočnila sa historicky prvýkrát v hoteli Park v Piešťanoch v dňoch 25. - 26.3.2011. Aj DebRA SR mala zastúpenie na tejto celoslovenskej akcii. Cieľom konferencie bolo utvorenie základnej platformy združení a pacientskych organizácií, ktoré navzájom komunikujú, zdieľajú skúsenosti a riešia základné otázky v oblasti poskytovania zdravotnej a sociálnej starostlivosti na Slovensku. Jednou zo sprievodných akcií bol aj prieskum, zameraný na aktuálnu situáciu v pacientskych združeniach. Ten potvrdil veľký význam fungovania týchto organizácií. Zástupcovia prítomných 75 pacientskych org. sa vyjadrovali aj k podmienkam a charakteru ich fungovania. Medzi najdôležitejšie zistenia patrí fakt, že skupiny pacientov organizované na báze spoločnej diagnózy, svojou činnosťou často suplujú funkcie iných inštitúcií zdravotného systému, čím preukazujú spoločnosti neoceniteľnú službu.

Na konferencii sme mali možnosť bližšie sa vyjadriť k našej organizácii prostredníctvom rozhovorov a reportáží priamo na mieste.