2012


Heyou - študentský časopis Apríl 2012
"Zdraví - chorí"?  


"Chorobamotýlích krídel. Komplexná starostlivosť o pacientov na jednom mieste"

„Motýlie“ detisi vyžadujú celého človeka

„Kráčamedopredu – založili sme Slovenskú alianciu ZCH“

Otvorený list k situácii v zdravotníctve Júl/2012
 
Pacienti sa chcú zapojiť do tvorby zdravotnej politiky štátu

http://www.teraz.sk/video/pacienti-sa-chcu-zapojit-do-tvorby-zdr/14339-clanok.html

Tlačová konferencia 3.7.2012
 
Tlačová správa


Otvorený list k situácii v slovenskom zdravotníctve
Slovenskí pacienti upozorňujú na zhoršovanie svojho postavenia a žiadajú vládu SR o začlenenie zástupcov pacientov do procesu tvorby zákonov a zdravotnej politiky štátu
Bratislava (28. jún 2012) – Občianske združenie SLOVENSKÝ PACIENT, Slovenská aliancia  zriedkavých chorôb, Asociácia na ochranu spotrebiteľov liekov a predsedovia 25 pacientskych organizácii na Slovensku sa verejne vyjadrujú k situácii v slovenskom zdravotníctve, prostredníctvom otvoreného listu Vláde SR, členom zdravotníckeho výboru NR SR a Ministerstvu zdravotníctva SR. Týmto listom upozorňujú na zhoršujúce sa postavenie pacientov na Slovensku, a chcú tak prispieť k ich dôstojnejšiemu postaveniu i  väčším právam.

OZ Slovenský Pacient eviduje, vo všeobecnosti, nárast doplatkov za lieky, čo v praxi spôsobuje neúmerné finančné zaťaženie pacientov a reálne ohrozenie ich zdravia. Odporúča, aby sa nezvyšoval nárast doplatkov za lieky. Napríklad pri onkologických liekoch tvorí nárast doplatkov o 12 %, ale pritom ceny poklesli o 6%. Dopad zvyšovania doplatkov sa týka mnohých pacientov s rôznymi diagnózami, napr. aj srdcovo-cievnych chorobami, pričom počet úmrtí v dôsledku srdcovo-cievnych chorôb je na Slovensku jeden z najvyšších spomedzi krajín OECD.

„Keď sa pozrieme na štatistiky - výdavky za lieky na jedného obyvateľa vzrástli na Slovensku od roku 2000 do roku 2009 o 7,9 % (podľa údajov OECD), a sú 4,4 % nad úrovňou priemeru krajín OECD. Taktiež výdavky domácností za lieky vzrástli na Slovensku od roku 2000 do roku 2009 o 16,1 %, čo predstavuje najvyšší rast spomedzi všetkých krajín OECD. Priemerný podiel výdavkov na lieky v krajinách OECD pritom klesol o 1,5 %“, povedal predseda Správnej rady OZ Slovenský Pacient Mgr. Vladimír Halász. Ďalej dodal: „Vnímame to ako neúmerné a neodôvodnené ekonomické zaťaženie pacientov.“

Súčasťou otvoreného listu je aj definovanie niekoľkých okruhov problémov v oblasti lekárskej a zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Uvádza sa v ňom: zavádzanie skrytých poplatkov za telefonické objednania termínov u lekárov;  postupné narúšanie práva pacienta na slobodný výber lekára prvého kontaktu. 3. okruhom je oblasť bezpečnosti pacienta v nemocničnom prostredí. Organizátori a signatári otvoreného listu odporúčajú zamerať sa na zníženie výskytu nozokomiálnych infekcii, preležanín a pádov v nemocniciach.

Ďalej uvádzajú, že k skvalitneniu poskytovanej zdravotnej starostlivosti na Slovensku by prispelo kontinuálne primerané zvyšovanie finančných zdrojov v zdravotníctve a lepšie materiálno-technické zabezpečenie zdravotníckych zariadení.

„Dochádza k znižovaniu dostupnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti a k zvyšovaniu priamych i nepriamych výdavkov pacientov“, uviedol Vladimír Halász.

Organizátori a signatári považujú za veľký prínos pre pacientov celkové zníženie ich finančnej spoluúčasti v systéme poskytovania zdravotnej starostlivosti.

„Pacienti na Slovensku by mali mať naďalej právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť a prístupnosť liečby za primeranú cenu, ktorá ich nediskriminuje“, povedal Vladimír Halász.

Signatári otvoreného listu vidia východisko zo súčasnej nepriaznivej situácie v zohľadnení podnetov v pripravovanej legislatíve a pri zavádzaní akýchkoľvek zmien v zdravotnom systéme.

„Závažným nedostatkom demokratického a občianskeho princípu spravovania vecí verejných je úplné vylúčenie pacientskych organizácií a občianskych združení pacientov z rozhodujúcich procesov zdravotníckych zákonov“, uviedla Ing. Hanka Rážová, Prezident asociácie na ochranu spotrebiteľov liekov.

Občianske združenie SLOVENSKÝ PACIENT, Slovenská aliancia zriedkavých chorôb, Asociácia na ochranu spotrebiteľov liekov a všetky podpísané pacientske organizácie žiadajú Vládu SR o ústretovosť pri ich snahe o začlenenie zástupcov pacientov do procesu tvorby zákonov a zdravotnej politiky štátu, konkrétne do kontrolného a rozhodovacieho procesu úhrad liekov, do Kategorizačnej komisie pre lieky, ako je uvedené v § 91 - Poradné orgány, zákona č. 363/ 2011 o rozsahu a podmienkach úhrad liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia.

Lekárnické Listy 7/2012 -
https://www.slovenskypacient.sk/tag/zriedkave-ochorenia/page/5/

Nový Čas  9/2012 - ''Každý pohyb Stellke spôsobuje bolesť, pomáha jej špeciálna biolampa''