III.KPO Piešťany, Hotel Park, marec 2013

Aj v tomto roku sa DebRA SR zúčastnila III. Konferencie pacientskych organizácií v Piešťanoch, kde prezentovala na posteri svoju činnosť a aktivity v poslednom roku. Jej cieľom bola aktivizácia pacientskeho hnutia na Slovensku a vytvorenie jednotnej pacientskej agendy na roky 2013 – 2014.

Program konferencie:


22. marec 2013

14:00 hod.
Oficiálne otvorenie konferencie, príhovory
 
14:20 - 15:00 hod.
Lepší manažment chronického pacienta - prevencia, skorá diagnostika a liečba

15:00 - 15:40 hod.

Význam a vplyv európskych pacientskych aktivít v EÚ Nicola Bedlington, riaditeľka European Patients‘ Forum
 
15:40 - 16:10 hod.

30 min. prestávka
 
16:10 - 16:50 hod.
Vzdelaný a náročný pacient ako iniciátor zmien v zdravotníctve
Ing. arch. Radoslav Herda, Slovenský pacient

16:50 - 17:10 hod.
Zdravotné poistenie. Koľko platíme, a čo za to dostávame?
PharmDr. Alžbeta Árvaiová,
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.

17:10 - 17:30 hod.
Čo prinesie projekt jednej zdravotnej poisťovne? MUDr. Katarína Kafková, prezidentka Združenia
zdravotných poisťovní SR

17:30 - 17:50 hod.
20 min. prestávka
 
17:50 - 18:30 hod.

Zabezpečenie finančných a ľudských zdrojov pacientskej organizácie
Ing. Eduard Marček, M.A., PhD., predseda Slovenského
centra fundraisingu
 
18:30 - 20:00 hod.

večera
 
20:30 - 22:30 hod.
Večerný program s piešťanskou hudobnou skupinou Slniečko
23. marec 2013
 
9.00 - 9.40 hod.
Indikátory kvality a bezpečnosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti
MUDr. Branislav Sepeši, predseda Fóra nezávislých názorov

9.40 - 10.20 hod.

Rola pacientskych organizácií v modeli komplexnej starostlivosti o chronicky chorých
Mgr. Iveta Rajničová-Nagyová, PhD., výkonná riaditeľka Centra pre vzdelávanie a výskum spoločenských aspektov zdravia KISH, Košice

10:20 - 10:40 hod.

20 min. prestávka
 
10:40 - 11.20 hod.
Práva pacientov a zastupovanie pacientskych záujmov v praxi
JUDr. Ivan Humeník, PhD.
h&h PARTNERS
 
11:30 - 13:00 hod.
obed
 
13:00 - 14.00 hod.
Workshopové skupiny na témy otvoreného listu
a, manažment pacienta - prevencia, diagnostika, liečba
b, práva pacientov - zastupovanie pacientskych záujmov
c, zdravotná starostlivosť - dostupnosť, kvalita, bezpečnosť
 
14:00 - 15.00 hod.
Diskusia o výstupoch z workshopov a schválenie otvoreného listu
„Spoločná agenda pacientskych organizácií na roky 2013 – 2014“
 
15:00 - 15.15 hod.
Slávnostné ukončenie konferencie


Viac o tomto podujatí čítajte na:

http://www.slovenskypacient.sk/clanok/1523/pacientske-organizacie-spisali-na-konferencii-svoje-priority